UPM Plywood har publicerat miljödeklarationer för sina WISA-plywoodprodukter

Press Release 12.6.2019 11:00 EEST

UPM Plywood har publicerat miljödeklarationer för sina WISA-produkter i enlighet med den standardiserade EPD-modellen. Dessa tredjepartsverifierade och internationellt jämförbara miljödeklarationer hjälper entreprenörer och designers att förstå miljöpåverkan från byggprodukter och material.

En EPD (Environmental Product Declaration) är ett frivilligt och tillförlitligt sätt att presentera en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, från anskaffning av råmaterial till kassering. UPM Plywoods miljödeklarationer har skapats i enlighet med standarderna SS-EN 15804:2012+A1:2013 och ISO 14025 för fyra produktgrupper: Behandlad och obehandlad granplywood samt behandlad och obehandlad björkplywood. De flesta av UPM Plywoods produkter faller under produktgrupperna som täcks av deklarationerna.

RTS (Building Information Foundation) har godkänt UPM Plywoods miljödeklarationer och publicerat dem på sin webbplats epd.rts.fi. Deklarationerna har även publicerats på den internationella ECO Platform EPD-listan. Därmed har de godkänts enligt alla europeiska EPD-program som ingår i systemet. Deklarationerna finns även på UPM Plywoods webbplats https://www.wisaplywood.com/downloads/certificates-and-labels/.

”EPD:erna har kompilerats och godkänts av tredje part och ger öppen och opartisk information om våra produkters miljöpåverkan. Med hjälp av EPD:erna kan till exempel konstruktören av en byggnad med låga koldioxidutsläpp välja det plywoodmaterial som har mest lämplig miljöpåverkan", säger Sanna Kontinen, miljöchef på UPM Plywood.

”Vi vill ligga steget före när det gäller publicering av miljödeklarationer. Relativt få EPD:er har skapats för byggprodukter, men i framtiden kommer det att vara obligatoriskt. Genom att skapa EPD:er nu samlar vi värdefull information och erfarenhet om vad som behövs under EPD-processen”, säger Kontinen.

I UPM Plywoods EPD:er har varje produkts miljöpåverkan under hela livscykeln delats upp i fyra faser. Faserna är: miljöpåverkan från produktens tillverkningsprocess, konstruktion, användning samt demontering och kassering. Dessutom tar man under livscykelutvärderingen bland annat hänsyn till användning och transport av råmaterial och energi, avfall, biprodukter samt utsläpp som genereras under produktens livscykel. Resultaten av bedömningen presenteras i olika påverkanskategorier, bland annat klimatförändring, ozonnedbrytning, försurning av jord- och vattenresurser, övergödning och uttömning av icke förnyelsebara energitillgångar och mineralresurser.

För mer information, kontakta
Ympäristöpäällikkö Sanna Kontinen, UPM Plywood, tel. +358 407 058 435
sanna.kontinen@upm.com