Story | 10/31/2023 14:25:53 | 6 min Læse tid

Gennemsigtig og pålidelig information om miljøpåvirkningen af WISA birkekrydsfiner

De opdaterede EPD'er (deklarationer om miljøprodukter) for WISA-krydsfinerprodukter af birk indeholder forskningsmæssige oplysninger om produktets miljøpåvirkning fra produktfremstilling og estimater for den miljømæssige påvirkning under hele produktets livscyklus i byggeindustrien. Disse oplysninger vil hjælpe brugerne med at sammenligne produktmuligheder og forbedre bæredygtigheden af deres egen drift og rapportering.

Produkternes indvirkning på miljøet er et stadigt vigtigere udvælgelseskriterium inden for byggeri og industri. Men at træffe bæredygtige valg kræver pålidelige og sammenlignelige data.  

Når du vælger et byggeprodukt, er den bedste måde at få mere at vide om dets miljøpåvirkning at se på dens miljøvaredeklaration (EPD). En EPD er en offentlig rapport, der er udarbejdet i overensstemmelse med internationale standarder, og som beskriver de betydelige miljøpåvirkninger af et produkt eller en produktserie baseret på resultaterne af en livscyklusvurdering (LCA), der er verificeret af en tredjepart.  

I 2019 offentliggjorde UPM Plywood for første gang produktspecifikke EPD'er for WISA-krydsfiner. EPD'erne til WISA grankrydsfiner blev opdateret med de nyeste oplysninger i 2021, og nu er EPD'erne til WISA birkekrydsfiner også blevet opdateret. De dækker størstedelen af belagt og ubehandlet WISA birkekrydsfiner, som anvendes til en lang række formål, herunder byggeri, snedkerarbejde og transportudstyr. 

"Vi ønsker at bruge miljømærker til at levere opdaterede og pålidelige oplysninger om miljøpåvirkningen af vores produkter, som vores kunder kan implementere i deres egen drift. F.eks. kan en møbelproducent, der bruger WISA birkekrydsfiner, bruge oplysningerne om produkttrinene i EPD’erne til at udarbejde miljødokumentation til deres egne produkter," siger Timo Lindroos, Product Manager hos UPM Plywood. 

Pålidelige oplysninger om forskellige miljøpåvirkninger 

De opdaterede EPD'er for WISA-krydsprodukter af birk er baseret på standarden for miljødeklarationer for byggevarer (EN 15804 og produktgrupperegler) og er baseret på data fra 2021. De rapporterede miljøpåvirkninger er baseret på en livscyklusanalyse udført af Etteplan og verificeret af Rambøll. EPD’er er gyldige i maksimalt fem år, eller indtil deres oplysninger opdateres. 

Livscyklusvurderingen for WISA-krydsfiner dækker produktfasen (modul A1-A3), konstruktionsfasen (A4-A5), anvendelsesfasen (B), afslutningsfasen (EOL) (C1-C4) og potentialet for genbrug, genvinding og genanvendelse (D). Beregningen tager med andre ord hensyn til miljøvirkningerne af anskaffelse, produktion og transport af krydsfinerråvarer samt til opførelse, anvendelse, demontering og bortskaffelse af nedrivningsaffald. 

De rapporterede resultater for de miljømæssige påvirkninger af produktfasen (A1-A3) er baseret på den videnskabelige viden om råmaterialeforsyning og fremstillingsproces for WISA birkekrydsfiner. Da brugen af færdige produkter varierer, er resultaterne af de øvrige livscyklusfaser beregnede skøn over de miljøpåvirkninger, der typisk genereres ved anvendelse af produkterne i byggesektoren. 

"Debatten om produkternes miljøbelastning kommer nemt til at handle om isolerede emner, som f.eks. CO2-emissioner alene. Fordelen ved en EPD er, at den gør det muligt at betragte de forskellige miljøpåvirkninger af et produkt som en helhed, "fra vugge til grav". Der findes efterforskede og verificerede benchmarkes," siger Sanna Kontinen, Environmental Manager hos UPM Plywood. 

Benchmarkes for miljøpåvirkninger på forskellige stadier af livscyklussen er angivet i EPD'erne for flere effektkategorier. Disse omfatter klimaændringer, ozonnedbrydning, forsuring af jord og vand, eutrofiering af vandområder og udtømning af ikke-vedvarende energikilder og mineralstrømme. 

"I øjeblikket er vores kunder særligt interesserede i klimapåvirkningen fra vores produkter. EPD’en kan f.eks. bruges til at kontrollere mængden af biogent kulstof, der opbevares i WISA birkekrydsfiner, og de fossile kuldioxidemissioner, som udgør en meget lille del af produkternes livscyklus," siger Kontinen. 

WISA birkekrydsfiner produceres på UPM Plywoods krydsfinerfabrikker i Finland og Estland af træråvarer fra bæredygtigt forvaltede skove. De vil derfor ikke medføre ændringer i arealanvendelsen eller en reduktion i kulstofdræn. UPM Plywood har ingen produktions- eller træindkøb i Rusland. 

Produktspecifikke EPD'er er i kundens interesse 

EPD’er er i øjeblikket frivilligt for produktproducenter, men deres betydning er stigende. Mens ydeevnedeklarationen beskriver de tekniske egenskaber for et byggeprodukt, giver den produktspecifikke EPD de nødvendige oplysninger om produktets miljøpåvirkning. For eksempel bruger bygningskonstruktører oplysningerne fra EPD til at beregne en bygnings CO2-aftryk. 

"Produktspecifikke EPD'er bliver stadig mere nødvendige, efterhånden som kravene til konstruktion bliver strengere. Ved at bruge oplysninger fra EPD’en i stedet for regneark kan du allerede nu opnå ekstra point, f.eks. når du ansøger om BREEAM-miljøcertificering," siger Jaakko Paloheimo, Sustainability Manager hos UPM Plywood. 

Det er derfor i kundens interesse at kræve, at producenterne leverer produktspecifikke EPD’er, selvom de endnu ikke er obligatoriske. EPD kontrollerer på en gennemsigtig måde produktets miljømæssige påvirkning. Derfor er det ikke egnet til den meget diskuterede greenwashing, dvs. udokumenterede miljøpåstande, man f.eks. kan møde i reklamer. Data, der er produceret i henhold til standarder og kontrolleret af en tredjepart, kan bruges til at sikre gyldigheden af krav. 

"EPD'erne fra WISA krydsfiner viser, at vores produkter placerer sig øverst i krydsfinerbenchmarket. Forklaringerne formidler budskabet om, at vi hos UPM Plywood ønsker at udvikle bæredygtighed gennem videnskabeligt baserede fremgangsmåder. Kunderne vil kunne drage fordel af alle fordelene ved deres egne aktiviteter," siger Paloheimo.
 

Se de opdaterede EPD'er for:

Belagt WISA birkekrydsfiner  Ubehandlet WISA birkekrydsfiner 

 

Tekst: Janne Suokas
Sådan påvirker EU-regler træbyggeri
Story | 8 min

Sådan påvirker EU-regler træbyggeri

Læs mere
Jesper vil ændre dit syn på krydsfiner
Story | 5 min

Jesper vil ændre dit syn på krydsfiner

Læs mere
WISA-krydsfiners lave formaldehydafgasning opfylder krav til sundt indeklima
Story | 3 min

WISA-krydsfiners lave formaldehydafgasning opfylder krav til sundt indeklima

Læs mere