Artikel | 10/31/2023 14:27:21 | 6 min Lästid

Transparent och tillförlitlig information om miljöpåverkan hos WISA-plywood av björk

De uppdaterade EPD-miljövarudeklarationerna för WISA-björkplywood ger forskningsbaserad information om miljöpåverkan vid produkttillverkning samt en uppskattning av den miljöpåverkan som uppstår vid användning i byggnader under hela livscykeln. Med hjälp av informationen kan användarna jämföra olika produktalternativ och förbättra hållbarheten i sin egen verksamhet samt dess rapportering.

Produkternas miljöpåverkan är ett allt viktigare utvalskriterium inom byggande och industri. Hållbara val kräver dock tillförlitlig och jämförbar information.  

Det bästa sättet att utreda ta reda på produktens miljöpåverkan vid val av byggprodukter är att ta del av dess miljövarudeklaration eller EPD (Environmental Product Declaration). EPD är en offentlig rapport, utarbetad enligt internationella standarder, som anger produktens eller produktfamiljens väsentliga miljöpåverkan utifrån resultaten av en livscykelanalys (LCA) som verifierats av tredje part.  

UPM Plywood har offentliggjort produktspecifika miljövarudeklarationer för WISA-plywood alltsedan 2019. EPD:erna för WISA-granplywood uppdaterades 2021, och nu har även EPD:erna för WISA-björkplywood uppdaterats. Deklarationerna omfattar största delen av de bestrukna och obestrukna WISA-plywoodprodukterna av björk som används mångsidigt bland annat inom bland annat konstruktion, snickeriindustri och i transportfordon. 

”Med hjälp av miljövarudeklarationerna vill vi tillhandahålla aktuell och tillförlitlig information om våra produkters miljöpåverkan som våra kunder kan använda i sin egen verksamhet. Till exempel kan en möbeltillverkare som använder WISA-björkplywood dra nytta av uppgifterna i EPD för produktfasen vid utarbetandet av miljödokumentationen för sina egna produkter”, säger Timo Lindroos, produktchef på UPM Plywood. 

Tillförlitlig information om olika slags miljöpåverkan

De uppdaterade EPD:erna för WISA-björkplywood bygger på den standard som styr miljövarudeklarationerna för byggprodukter (EN 15804 och produktkategoriregler) och de har utarbetas på basis av uppgifterna från 2021. Den miljöpåverkan som uppges i deklarationerna bygger på en livscykelanalys som utförts av Etteplan och de har verifierats av Ramboll. EPD:erna gäller i högst fem år eller tills uppgifterna uppdateras. 

Den beräknade livscykeln för WISA-plywood omfattar produktfasen (moduler A1–A3), konstruktionsfasen (A4–A5), användningsfasen (B), slutfasen (EoL) (C1–C4) och potentialen för återanvändning och återvinning (D). Beräkningen tar alltså hänsyn till den miljöpåverkan som uppstår vid anskaffning, tillverkning och transport av råvaror för plywood samt vid konstruktion, användning och demontering av byggnader samt kassering av rivningsavfall. 

De resultat som anges för miljöpåverkan i produktfasen (A1–A3) bygger på forskningsbaserade data om anskaffning av råvaror och tillverkningsprocessen för WISA-björkplywood. Eftersom användningen av de färdiga produkterna varierar, är resultaten för de övriga faserna i livscykeln beräknade uppskattningar av den miljöpåverkan som vanligen uppstår vid produkternas konstruktionsanvändning. 

”Diskussionen om produkternas miljöpåverkan fokuserar lätt på enskilda detaljer, såsom exempelvid koldioxidutsläpp. Fördelen med EPD är att den ger möjlighet att granska de olika typerna av miljöpåverkan hos en produkt på ett övergripande sätt, ”från vaggan till graven”. Forskningsbaserade och verifierade jämförelsedata är tillgängliga”, betonar Sanna Kontinen, miljöchef på UPM Plywood. 

Jämförelsetalen för den miljöpåverkan som uppstår i olika faser av livscykeln uppges i flera olika påverkanskategorier i EPD. Dessa omfattar bland annat klimatförändringar, ozonnedbrytning, försurning av mark och vatten, eutrofiering av vatten samt utarmning av icke-förnybara energikällor och mineralflöden. 

”Just nu är kunderna framför allt intresserade av produkternas klimatpåverkan. I EPD kan man till exempel kontrollera det lagrade biogeniska dvs. organiska kolinnehållet i WISA-björkplywood samt de fossila koldioxidutsläppen, vilkas andel i produkternas livscykel är mycket liten”, konstaterar Kontinen. 

WISA-plywoodprodukter av björk tillverkas på UPM:s plywoodfabriker i Finland och Estland, av virkesråvaror från hållbart förvaltade skogar. Således leder de inte till att markanvändningen förändras eller att kolsänkorna förminskas. UPM Plywood bedriver varken produktion eller virkesanskaffning i Ryssland. 

De produktspecifika EPD:erna är i kundernas intresse 

EPD är tills vidare frivilliga för produkttillverkarna, men deras betydelse ökar ständigt. Medan prestandadeklarationen (Declaration of Performance, DoP) beskriver byggnadsproduktens tekniska egenskaper, tillhandahåller den produktspecifika EPD de nödvändiga uppgifterna om produktens miljöpåverkan. Till exempel byggnadskonstruktörer drar nytta av uppgifterna i EPD vid beräkning av byggnadens koldioxidavtryck. 

”Behovet av produktspecifika miljövarudeklarationer ökar allt eftersom byggkraven skärps. Genom att använda uppgifterna i EPD i stället för tabelluppgifter kan man redan nu få tilläggspoäng till exempel då man ansöker om en BREEAM-miljöcertifiering”, påpekar Jaakko Paloheimo, hållbarhetschef på UPM Plywood. 

Det ligger därför i kundens intresse att kräva produktspecifika miljövarudeklarationer av tillverkaren, även om de inte ännu är obligatoriska. EPD bekräftar produktens miljöpåverkan på ett transparent sätt. Därför betjänar den inte den omtalade grönmålningen, dvs. ogrundade miljöpåståenden i form av tomma reklamfraser. Med hjälp av kunskap som skapats i enlighet med standarder och verifierats av tredje part kan man säkerställa att påståendena är korrekta. 

”I EPD:erna för WISA-plywood kan man se att våra produkters jämförelsetal placerar dem i toppkategorin för plywoodprodukter. Deklarationerna visar också att vi på UPM Plywood vill utveckla hållbarheten i vår verksamhet med hjälp av praktiska åtgärder som bygger på vetenskap. Kunderna kan dra nytta av alla dessa förmåner i sin egen verksamhet”, konstaterar Paloheimo. 

 

Ta del av de uppdaterade EPD-miljövarudeklarationerna:

Obestruken WISA-plywood Bestruken WISA-plywood

 

Text:Janne Suokas
Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion
Artikel | 9 min

Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion

Läs mer
Jesper vill ändra vår syn på plywood
Artikel | 5 min

Jesper vill ändra vår syn på plywood

Läs mer
Låga utsläpp av formaldehyd från WISA-plywood uppfyller kraven för ren inomhusluft
Artikel | 3 min

Låga utsläpp av formaldehyd från WISA-plywood uppfyller kraven för ren inomhusluft

Läs mer