Uppdaterade EPD:er för WISA-plywood av gran ger information om klimatpåverkan under produktens livscykel

Product news 29.11.2021 8:41 EET

Förnybara virkesråvaror från hållbart förvaltade skogar.

 

UPM:s WISA-plywood av gran fungerar som kolsänkor under hela sin livscykel och utsläppsnivåerna av fossil koldioxid är mycket låga. Produkternas klimatfördelar återspeglas i de uppdaterade miljödeklarationerna (Environmental product declarations, EPD), med beräkningar enligt den nya standarden, samt de nya produkter och tillägg som efterfrågas av kunderna. 

UPM Plywood har publicerat uppdaterade EPD:er för WISA-plywood, som omfattar både bestrukna och obestrukna plywood-produkter. En miljövarudeklaration (EPD) är ett frivilligt, standardiserat och tillförlitligt sätt att publicera information om livscykelanalyser. EPD:erna är verifierade av tredje part och internationellt jämförbara, och de beräknar WISA-plywoodprodukternas miljöpåverkan under hela livscykeln.

”I takt med att användningen av träkonstruktioner ökar vill vi ge aktuell och opartisk information om våra produkter. EPD:erna ger entreprenörer, byggnadsarbetare och konstruktörer ett tillförlitligt sätt att jämföra miljöpåverkan för olika produkter eller tillverkare”, säger Sanna Kontinen, miljöchef på UPM Plywood.

Livscykelanalysen för WISA-plywood omfattar produktfasen (moduler A1–A3), konstruktionsfasen (A4–A5), användningsfasen (B), slutfasen (End of life, EoL) (C1–C4) och potentialen för återanvändning och återvinning (D). Hänsyn har således tagits till miljöpåverkan vid anskaffning, tillverkning och transport av råvaror för produkter, samt vid konstruktion, användning, demontering och kassering av rivningsavfall från byggnader.

De uppdaterade EPD:erna påvisar kolbindningsförmågan hos WISA-plywood av gran under hela produktens livscykel. Den koldioxid som lagras i virkesråvaran när träden växer lagras i produkterna tills de kasseras.

”Utsläppen av fossil koldioxid under WISA-plywoodprodukternas livscykel är mycket låga. Dessutom ger förnybara virkesråvaror från hållbart förvaltade skogar ingen klimatpåverkan när markanvändningen förändras eller kolsänkorna minskas. När produkten kasseras släpps det organiska kol som lagrats i produkten ut i atmosfären”, berättar Kontinen.

Förutom klimatpåverkan omfattar rapporten även resultaten av livscykelanalysen för WISA-plywood vad gäller andra påverkanskategorier, som ozonnedbrytning, försurning av mark och vatten, eutrofiering av vatten, utarmning av icke-förnybara energikällor och mineralflöden.

De uppdaterade EPD:erna omfattar de senaste standarderna och produkterna

UPM Plywood publicerade EPD:er för WISA-plywood första gången 2019. De nyligen uppdaterade EPD:erna för WISA-plywood har sammanställts i enlighet med gamla och reviderade versioner av den standard (EN 15804) som reglerar EPD:er för byggprodukter. På kundernas begäran innehåller de även information om produkternas potentiella ekotoxikologiska effekter. De har sammanställts av LCA Consulting och verifierats av Ramboll.

”EPD:erna bygger på data från 2020, vilka även omfattar de senaste tillskotten till WISA-Spruce-produktfamiljen, som brandhämmande WISA-SpruceFR, vattenavvisande WISA-SpruceWR, träskyddsbehandlade WISA-SpruceBT och björkbestruken WISA-Twin-plywood av gran”, säger Kontinen. 

Miljödeklarationerna (EPD) för WISA-plywood publiceras på den internationella EPD-webbplatsen. De finns även på www.wisaplywood.com.

Se de uppdaterade EPD:erna för Obestruken granplywood och Bestruken granplywood


 
Text av Janne Suokas