Handel med ulovlige træprodukter af russisk oprindelse

Other news 5.4.2023 12.39 EEST

Den Europæiske Union (EU) har indført sanktioner mod import af træ og træprodukter af russisk oprindelse som følge af den igangværende krig i Ukraine. Desuden har EU tidligere indført antidumpingtold på russisk krydsfiner. På trods af sanktioner og told forsøger nogle virksomheder at omgå dem ved at handle gennem tredjepartslande og ved at forsøge at skjule træets oprindelse. Det er vigtigt at forstå, at bevidst eller utilsigtet køb og salg af sanktionerede russiske træprodukter kan medføre alvorlige konsekvenser.

Først og fremmest overtræder virksomheder, der bevidst eller utilsigtet køber eller sælger sanktionerede russiske træprodukter, EU's love og bestemmelser. EU er kraftigt imod overtrædelser af sanktioner og medlemslandene har beføjelse til at pålægge virksomheder, der er involveret i sådanne aktiviteter, store bøder. Bøderne kan variere fra et par tusinde euro til flere millioner euro afhængigt af overtrædelsens karakter. Ud over økonomiske sanktioner kan virksomheder lide skade på deres omdømme og opleve juridiske konsekvenser, f.eks. tab af licenser, tilladelser eller kontrakter og i nogle lande fængselsstraf.

Desuden risikerer virksomheder, der handler med sanktionerede russiske træprodukter, at skade deres forhold til kunder, leverandører og interessenter. Mange forbrugere er i stigende grad bevidste om den etiske og miljømæssige påvirkning af de produkter, de køber, og undgår muligvis at handle med virksomheder, der forbindes med ulovlige aktiviteter. Leverandører og interessenter kan også vælge at afbryde forbindelsen til virksomheder, der er involveret i ulovlige aktiviteter, hvilket kan medføre mistede forretningsmuligheder og indtægter. UPM Plywood har et højt fokus på ansvar og forpligtelse til at overholde reglerne. Vi kan ganske enkelt ikke samarbejde med virksomheder, der bevidst omgår sanktioner.

Virksomheder, der omgår antidumpingtolden ved at handle gennem tredjepartslande, deltager desuden i illoyal handelspraksis. Der indføres antidumpingtold for at forhindre import af varer til urimeligt lave priser, hvilket kan skade indenlandske producenter. Ved at omgå denne told unddrager virksomheder sig reelt fair konkurrence og underminerer EU's handelspolitik. Virksomheder, der er indblandet i sådanne aktiviteter, kan stå over for juridiske konsekvenser og økonomiske bøder ud over følgerne ved overtrædelse af importsanktionerne.

UPM Plywood støtter aktiv håndhævelse, standsning af ulovlig import og forhindring af illoyal konkurrence i hele værdikæden.

Virksomhederne skal være opmærksomme på de alvorlige konsekvenser af handel med sanktionerede russiske træprodukter, også selvom det sker utilsigtet. Det er i virksomhedernes bedste interesse at sikre, at deres forsyningskæder er fri for ulovlige aktiviteter, overholder alle relevante love og bestemmelser samt fremmer fair konkurrence på markedet.