Handel med olagliga träprodukter av ryskt ursprung

Övriga nyheter 5.4.2023 12:38 EEST

EU har infört sanktioner för import av trä och träprodukter med ryskt ursprung med anledning av det pågående kriget i Ukraina. Tidigare har EU dessutom infört skyddsåtgärder mot prisdumpning för rysk plywood. Trots sanktioner och åtgärder försöker vissa företag kringgå reglerna genom att bedriva handel via tredje land och genom att försöka maskera träets ursprung. Det är viktigt att förstå att det kan leda till allvarliga konsekvenser om man avsiktligt eller oavsiktligt köper eller säljer produkter av sanktionerat ryskt trä.

Först och främst bryter företag som avsiktligt eller oavsiktligt köper eller säljer produkter av ryskt trä mot EU:s lagar och förordningar. EU har en strikt hållning mot sanktionsöverträdelser och medlemsländerna har befogenhet att utfärda kännbara böter mot företag som är inblandade i sådana aktiviteter. Böterna kan variera från några tusen euro till miljontals euro beroende på överträdelsens grad av allvar. Förutom ekonomiska påföljder och skadat anseende kan företag ställas inför rättsliga konsekvenser, till exempel förlorade licenser, tillstånd eller kontrakt samt även fängelse i vissa länder.

Dessutom riskerar företag som bedriver handel med sanktionerade ryska träprodukter att skada relationerna med sina kunder, leverantörer och samarbetspartner. Konsumenter blir allt mer medvetna om vilken etisk och miljömässig inverkan deras produktköp har, och kan undvika att göra affärer med företag som är associerade med olagliga aktiviteter. Leverantörer och samarbetspartner kan också välja att säga upp kontakten med företag som är inblandade i olagliga aktiviteter, vilket kan leda till förlorade affärsmöjligheter och intäkter. UPM Plywood har ett stort fokus på ansvar och ett starkt engagemang för regelefterlevnad. Vi kan helt sonika inte samarbeta med företag som medvetet kringgår sanktioner.

Företag som kringgår prisdumpningsåtgärder genom att handla via tredje land bedriver otillbörliga handelsmetoder. Dumpningsåtgärderna har införts för att förhindra import av varor till otillbörligt låga priser, vilket kan skada inhemska producenter. Företag som kringgår dessa åtgärder motverkar i praktiken rättvis konkurrens och underminerar EU:s handelspolicy. Företag som är inblandade i sådana aktiviteter kan drabbas av rättsliga efterverkningar och ekonomiska påföljder utöver konsekvenserna av att de brutit mot sanktionerna.

UPM Plywood främjar en aktiv tillsyn så att olaglig import stoppas och otillbörlig konkurrens förebyggs i hela värdekedjan.

Företag måste hålla sig medvetna om de allvarliga konsekvenserna av att handla med sanktionerade ryska träprodukter, även om det sker oavsiktligt. Det ligger i företagens intresse att säkerställa att deras leveranskedjor är fria från olagliga aktiviteter, att de följer alla tillämpliga lagar och föreskrifter och att de främjar rättvis konkurrens på marknaden.