Gör avfall till råmaterial och energi

Artikel 22.4.2020 11:00 EEST

Turning waste into raw material and energy.jpg

I Finland genererar UPM:s plywoodfabriker nästan inget avfall till deponering i avfallsupplag. Det innebär att allt avfall som genereras vid fabrikerna antingen används som råmaterial eller energi. Detta har pågått under de två senaste åren.

 

Enligt UPM Plywood:s miljöchef Sanna Kontinen siktar företaget på att uppnå samma sak i alla sina fabriker 2030.

”Vårt mål på företagsnivå är att inget avfall ska gå till deponering. Återvinning är inte besvärligt om det införs i våra rutiner,” säger Kontinen.

Våra finska fabriker är föregångare inom återvinning och UPM Otepää-fabriken i Estland har gjort betydande satsningar på att nå målet med noll avfall till deponering. UPM Chudovo-fabriken i Ryssland söker aktivt efter tillämpningar för återanvändning, men bristen på sådana på lokal nivå utgör en stor utmaning.

Målsättningen att effektivisera återvinningsinitiativ och noll avfall till deponering är en del av vårt miljöansvar.

Återvinning sparar råmaterial

Återvinning är inte bara något våra kunder efterfrågar, utan styrs även av finsk avfallslagstiftning där den resulterande avfallshierarkin anges. Enligt den här lagstiftningen ska det primära målet vara att förebygga avfallsgenerering. Men i de fall där avfall genereras som inte kan återanvändas bör det användas som material. Till exempel kan använt förpackningsmaterial återvinnas som kartong eller plast, vilket innebär att det kan återanvändas som råmaterial.

Om avfall inte kan användas som material, ska det användas som energi. Sorterade delar kan användas som miljövänligt bränsle, vilket minskar behovet av fossila bränslen. Förbränning av avfall för energiproduktion är den sista utvägen.

Avfallshanteringen utvecklas, idag accepteras till och med sandig bark

När produktionens sidoströmmar används kan fabriker generera samma typer av avfall som hushåll. Rent papper och kartong samlas in för vidare hantering medan brännbart avfall sorteras som energiavfall. Metall, biologiskt avfall och farligt avfall samlas in separat. Rent träavfall krossas och används för att generera energi i fabrikerna.

”Vid vissa fabriker samlas redan rena plastförpackningar in separat och materialet skickas till återvinning. Det är ett utmärkt exempel på de ständiga förbättringarna som görs inom avfallshantering,” säger Kontinen.

Under de senaste årtiondena har en betydande ökning skett av återvinning och återanvändning av avfall. Inom området har även stora framsteg gjorts på andra sätt. Enligt Kontinen har noll avfall till deponering möjliggjorts genom flera faktorer: det mer accepterande förhållningssättet till återvinning, den tekniska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen.

”Tidigare kunde vi inte använda den sandiga barken från botten av blötläggningsdammar och områden för timmerförvaring. Idag förbehandlas den sandiga barken genom krossning och sedan kan den krossade barken användas som komposttäckning vid landskapsutformning eller för utveckling av organiskt material på åkrar,” säger Kontinen.

Till exempel används askan från kraftverk i UPM:s vägbyggen i skog och som gödningsmedel i skogar och på åkrar.

Minskade förpackningar gör det även enklare för kunderna

Förpackning och insamling av plastförpackningsmaterial kräver ständig utveckling. Genom att välja vilken typ av plast vi använder kan vi styra huruvida vi ska generera återvinningsbart eller brännbart material. En del fabriker skickar plasten vidare för framtida användning. Enligt Kontinen är det inte värt besväret att transportera plast lång väg för vidare hantering om transporten leder till mer utsläpp än fördelar.

”Att minska mängden förpackningsmaterial leder även till mindre besvär för kunderna,” säger Kontinen.

 

Text: Anu Ritvanen