En undersökning, som EU-kommissionen har gjort, avslöjar att sanktionerna mot Ryssland kringgås – det bekräftas att illegal import av ryska träprodukter via Kazakstan och Turkiet till EU-länder sker

Övriga nyheter 5.3.2024 15:27 EETEuropeiska kommissionen har avslöjat resultaten av sin ”anti-kringgående-undersökning” av illegal import av rysk björkplywood. Resultaten, som har rapporterats till relevanta intressenter, ger för handen att rysk björkplywood importeras till EU-marknaden genom Kazakstan och Turkiet för att undvika antidumpningstullar. Eftersom ryska träprodukter också är föremål för sanktioner inom EU, förväntas resultaten av denna undersökning leda till ytterligare åtgärder från nationella myndigheter och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). 

Efter den genomgripande undersökningen, som har inkluderat besök på plats i Kazakstan och Turkiet, har Europeiska kommissionen funnit bevis för att importsanktionerna kringgås, vilket kräver att antidumpningstullarna utvidgas till att omfatta all import från nämnda länder för att korrigera snedvridningar på marknaden och oschysta handelsmetoder. När utredningsprocessen är klar kommer antidumpningstullarna, så höga som 15,8 procent, att tillämpas retroaktivt på all import av björkplywood till EU från och med 22 augusti 2023 och för all framtida import från Kazakstan och Turkiet. 

Resultaten av kommissionens undersökning är en viktig milstolpe när det gäller avslöjandet av de bedrägliga metoderna hos vissa aktörer inom trävaruhandeln. 

Med fokus på rysk björkplywood, som kanaliseras genom Kazakstan och Turkiet, kommer troligtvis kontroller och inspektioner att öka, eftersom undersökningen pekar på en risk för tullbedrägerier och sanktionsöverträdelser från enskilda operatörer – inklusive importörer, handlare och användare. Det finns separata juridiska och, i vissa länder, straffrättsliga bestämmelser som reglerar tullbedrägerier och sanktionsöverträdelser, med allvarliga konsekvenser och ansvar för inblandade.

Läs mer om detta ämne på Woodstock Consortiums webbplatser.