Smarta val garanterar hållbara och säkra virkestransporter

Artikel 5.11.2019 11:00 EET

UPM_Esa-Korhonen-Logistics-Services.jpgUPM Skog uppnår två mål på samma gång med hjälp av sina logistiska val: lägre utsläpp och förbättrad transporteffektivitet utgör två sidor av samma mynt.  

Logistiken spelar en viktig roll i skogsindustrins produktionskedja. Först transporteras träråvaran från skogen till fabriken. Sedan, efter förädling, levereras den till kunden i form av cellulosa, papper, plywood eller sågade trävaror. 

UPM Skog minskar sitt klimatavtryck och sina utsläpp genom att välja de förnuftigaste fordonen, rutterna och lagren för sina transportbehov. Ytterligare en positiv följd av detta är att transporteffektiviteten förbättras. 

“De logistiska valen vi gör när vi transporterar råmaterial och produkter är viktiga med tanke på både företagsekonomi och miljöansvar. Transporterna måste alltid vara säkra, skonsamma för miljön och lönsamma” säger Esa Korhonen, logistikdirektör på UPM Skog. 

Avverkning, lagring och transporterna till fabrikerna görs med hjälp av en flexibel kombination av järnväg, fordon och vattentransport. UPM:s fabriker använder över 20 miljoner kubikmeter massaved och timmervirke som råmaterial varje dag, vilket motsvarar över tusen lastbilslaster. Två tredjedelar av massaveden och timmervirket transporteras via landsvägen, en fjärdedel med tåg och ungefär fem procent via vattenvägar. 

HCT-fordon bidrar till att sänka kostnader och utsläpp 

Under de senaste åren har UPM Skog aktivt pilottestat fordonskombinationer med hög nyttolast (HCT) som en del av ett stort projekt tillsammans med forskningsinstitut och transportföretagare. Sedan 2013 har fordonskombinationer på över 25,25 meter, med en last på över 76 ton, testats inom ett nytt projekt som leds av Traficom (Transport- och kommunikationsverket). 

UMP Skog använder ett 100-tons HCT-kombinationsfordon för att transportera virke och fyra aningen lättare kombinationsfordon för att transportera flis mellan fabrikerna i Finland. 

Testresultaten är lovande. 

“Med hjälp av HCT-fordon kan vi sänka bränsleförbrukningen per last och förbättra säkerheten genom att minska antalet lastbilar i trafik. Tack vare fabrikernas läge, vårt unika transportsystem och noggrann planering har vi kunnat öka andelen HCT-fordon med full last”, säger Korhonen och ler. 

Enligt Metsäteho Oy, vars forsknings- och utvecklingsexperter också deltar i projektet, är fördelarna med HCT-fordon speciellt tydliga i flistransporter mellan olika terminaler. Beroende på kombinationsfordonets storlek, sjunker kostnaderna med 5–15 procent jämfört med vanliga lastbilar. Ett fordon på 84 ton kan hämta lasten direkt från skogen, vilket leder till en kostnadssänkning på nästan 10 procent jämfört med normala fordonskombinationer. 

I fördelarna med HCT-fordon ingår lägre utsläpp och en bränsleförbrukning som är upp till en femtedel lägre än normalt. 

“Utsläppsfördelarna gäller också transportsträcker som understiger 100 kilometer. Med en större totalvikt ökar andelen nyttolast och bränsleförbrukningen per transporterad kubikmeter minskar. Fördelarna ökar ytterligare om HCT-kombinationsfordonen kör med full last både dit och tillbaka”, säger Pirjo Venäläinen, äldre forskare på Metsäteho. 

Stockflottningen försvann aldrig 

UPM Skog är det enda företaget i Finland som använder flottning som transportmetod vid sidan av järnvägs- och landsvägstransporter. Vattenvägarna är en effektiv transportled, eftersom de är klara att användas utan extra investeringar. 

UPM_Log-floating.jpg

“Vi är annorlunda på ett positivt sätt. Flottning är inte bara en transportmetod, den fungerar också som lagringsmetod. Gratis lagring gör flottningen miljövänlig och ekonomiskt lönsam”, säger Korhonen. 

Han beräknar att flottning använder endast en tredjedel av den energi som behövs för fordonstransport och hälften av energin som används i järnvägs- och fartygstransporter. En timmerflotte är så stor att det skulle krävas hundratals lastbilslaster för att transportera samma mängd virke via landsvägen. 

Även om UPM Skog använder flottning mer sällan än andra transportmetoder för virke, höjer den aktiva flottningen företagets konkurrenskraft inom logistiken. Olika transportmetoder konkurrerar inte med varandra, istället erbjuder de alternativ för att hitta den säkraste, lönsammaste och minst miljöbelastande lösningen för olika transportbehov. 

“Många bäckar små gör en stor å. Ansvarsfullt ledarskap och regler behövs, men den rätta attityden är allra viktigast. Med rätt inställning når vi framgång”, anser Korhonen. 

 

Text: Janne Suokas 

Foto: Janne Lehtinen; Ville Vauhkonen; de intervjuade